Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „Budowie małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47+511 w miejscowości Kolonowskie”,

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO

 

Kolonowskie 2012.07.30

 

Nr Rś – 6220.DŚ.8-13.2011.2012

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 113 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 nr 98 poz. 1071 t.j., z późn. zm.) po rozpatrzeniu pisma znak: WPN.612.233.2012.IK z dnia 13.07.2012r. dot. sprawy nr: In.6730.2.5.2012 działu ds. budownictwa i inwestycji tut. Urzędu w sprawie wyjaśnienia zapisu dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „Budowie małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47+511 w miejscowości Kolonowskie”,

 

postanawiam

 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji środowiskowej znak: Rś – 6220.DŚ.8-11.2011.2012  z dnia 24.05.2012r. w sprawie ustalenia Spółce Jawnej „DAR-MAG” KALIŃSCY, 45-321 Opole, ul. Oleska 100/6 środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47+511 w miejscowości Kolonowskie”, w ten sposób, że w pkt. I.1 po słowach” na działce nr 333/9” dodać: „oraz działce nr 1391”.

 

Uzasadnienie

 

            Decyzją znak: Nr Rś – 6220.DŚ.8-11.2011.2012  z dnia Burmistrz Kolonowskiego ustalił Spółce Jawnej „DAR-MAG” KALIŃSCY, 45-321 Opole, ul. Oleska 100/6 środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn .: „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47-511 w miejscowości Kolonowskie” . Po ponownym przeanalizowaniu dokumentów zauważono, że mimo przesłania do uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich wniosku z Kartą informacyjną przedsięwzięcia a później raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w/w na środowisko, zawierających opis terenu przewidzianego dla przedsięwzięcia, w sentencji decyzji omyłkowo pominięto działkę „nr 1391”, którą dokumenty przesłane do uzgodnienia zawierały.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

 

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Kolonowskiego.

 

 

Burmistrz Kolonowskiego
mgr inż. Norbert Koston

 

 

 

Otrzymują:

 1. Inspektor ds. budownictwa i inwestycji UMiG Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie
 4. a/a

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2012
  przez: Regina Klyszcz
 • opublikowano:
  01-08-2012 12:40
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  01-08-2012 12:42
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 1948
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×